Dominika Gałęziewska (1)

Dominika Gałęziewska

Asystentka recepcji
Jestem stu­dentką kie­runku „Finanse i rachun­ko­wość” ze spe­cja­li­za­cją rachun­ko­wość. Do tej pory moje doświad­cze­nie opie­rało się głów­nie na obsłu­dze klienta oraz sta­no­wi­skach admi­ni­stra­cyj­nych. W pracy uwiel­biam kon­takt z innymi ludźmi, co daje mi dużo pozy­tyw­nej ener­gii i chęci do dzia­ła­nia. Jestem osobą otwartą i bar­dzo ener­giczną. Moją naj­więk­szą pasją jest psy­cho­lo­gia oraz goto­wa­nie pysz­nych i zdro­wych posił­ków. Oprócz tego, uwiel­biam rów­nież wszyst­kie tematy zwią­zane z sze­roko pojętą branżą beauty.
prawdopodobnie stawiałabym swoje pierwsze kroki w księgowości.
kubek ciepłej dobrej kawy rano, kontakt z bliskimi oraz słuchanie muzyki.
w swojej pracy najchętniej zajmuję się pomocą innym oraz pracami biurowymi.
Przewiń do góry